/ Noordwest Friesland / Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo)

Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo)


Sinds de komst van het Vmbo kennen we het Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). Het is bestemd voor die leerlingen, waarvan verwacht mag worden, dat zij wel in staat zijn om een Vmbo-diploma te halen, maar dat zij daarbij wel extra begeleiding nodig hebben. Het Lwoo is geen niveau-aanduiding.
Als een leerling een beschikking Lwoo heeft, betekent dit, dat hij een individueel recht heeft op extra begeleiding. Lwoo is alleen beschikbaar voor leerlingen in het Vmbo.

Een beschikking Lwoo kan alleen worden toegekend (bij instroom) in de eerste klas van het Voortgezet Onderwijs. Echter, eerst moet worden vastgesteld of de leerling voldoet aan de door de overheid vastgestelde criteria. Hiertoe wordt een uitgebreid onderzoek afgenomen.

Criteria voor Lwoo:
• het I.Q. bevindt zich tussen 75/80 en 90
• er is sprake van een leerachterstand op twee van de vier domeinen (Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en Inzichtelijk rekenen) van 1,5 - 3 jaar; bij de twee domeinen moet in elk geval óf Begrijpend lezen óf Inzichtelijk rekenen zitten

of:

• het I.Q. bevindt zich tussen 90 en 120
• er is sprake van een leerachterstand op twee van de vier domeinen (Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling en Inzichtelijk rekenen) van 1,5 - 3 jaar; bij de twee domeinen zit in elk geval óf Begrijpend lezen óf Inzichtelijk rekenen
• er is sprake van sociaal-emotionele problematiek, die is aangetoond d.m.v. onderzoek door een gedragsdeskundige.

Voldoet een leerling aan de criteria, dan dient de school van Voortgezet Onderwijs een aanvraag in bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) van het Samenwerkingsverband waarvan de school deel uitmaakt. Deze Commissie beoordeelt de aanvraag en stuurt deze, na goedkeuring, door aan de RVC (=Regionale Verwijzings Commissie). Deze provinciale Commissie kan, na bestudering van het voorliggende dossier, een beschikking Lwoo toekennen of afwijzen.

Een beschikking Lwoo behoudt zijn geldigheid gedurende de totale verblijfsduur van de leerling in het Vmbo. Voor een leerling met een beschikking Lwoo krijgt de school een extra geldbedrag van de overheid. Hiermee kan de school de extra begeleiding van de leerling (gedeeltelijk) bekostigen. Zo kunnen de klassen, waar veel Lwoo-leerlingen in zitten, kleiner gehouden worden, zodat er meer ruimte is voor aandacht en begeleiding. De school mag het geld ook gebruiken voor verschillende vormen van begeleiding buiten de klas, zoals remediale hulp en sociaal-emotionele begeleiding.
De school stelt een handelings- of begeleidingsplan op, dat het uitgangspunt vormt voor de planmatige begeleiding van de leerling.

Op elk van de drie Scholengemeenschappen wordt Leerwegondersteunend onderwijs aangeboden.

Nieuws

Compleet overzicht

Scholen: NWF